Regulamin

Obsługa Domu Rekolekcyjnego Alma Mater
wysoko ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu,
który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

  1. Postanowienia ogólne.

 1. Dom Rekolekcyjny Alma Mater jest obiektem religijnym. Goście domu rekolekcyjnego zobowiązani są uszanować katolicki charakter tego miejsca.
 2. Głównym celem pobytu w Domu Rekolekcyjnym Alma Mater jest odnowa duchowa, modlitwa, wyciszenie
  i wynikający z tego odpoczynek.
 3. Pobyt na terenie domu rekolekcyjnego oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
 4. Recepcja Domu Rekolekcyjnego Alma Mater znajduje się w pokoju nr 11 na parterze.
 5. Osoba odpowiedzialna za Recepcję dostępna jest zawsze pod numerem telefonu: 786 626 801.

2. Zasady zakwaterowania.

 1. Goście Domu Rekolekcyjnego Alma Mater mogą korzystać z zakwaterowania w obiekcie zgodnie z Regulaminem opublikowanym na stronie www.almamater.oblaci.pl/index.php/regulamin/ oraz na tablicach informacyjnych domu rekolekcyjnego, oraz z określonymi warunkami rezerwacji.
 2. Doba w Alma Mater rozpoczyna się o godz. 1400, a kończy się o godz. 1200 dnia następnego.
 3. Pokój w Domu Rekolekcyjnym Alma Mater wynajmowany jest na doby.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji (pokój nr 11) do godz. 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Alma Mater uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Wszystkie osoby korzystające z noclegu zobowiązane są w dniu przyjazdu do:
  • dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
  • wniesienia opłat za pobyt zgodnie z ustaloną ceną podaną w potwierdzeniu rezerwacji w dniu rozpoczęcia pobytu.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby nie zameldowane w Alma Mater mogą przebywać na terenie obiektu od 1000 do 2000.
 10. W trakcie pobytu na terenie obiektu podmiotem odpowiedzialnym za osoby odwiedzające jest Gość Alma Mater.
 11. Alma Mater zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny;
  • osobom nie przestrzegającym regulaminu pobytu w Alma Mater.
 12. Alma Mater może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Alma Mater wyrządzając szkodę mieniu Alma Mater lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Alma Mater lub innych przebywających w Alma Mater albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domu rekolekcyjnym dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 14. W Alma Mater obowiązuje zakaz zakwaterowywania wraz ze zwierzętami, bez względu na gatunek i wielkość zwierzęcia.
 15. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

3. Przepisy porządkowe.

 1. Przybywający na terenie domu rekolekcyjnego zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, mienia obiektu, jak również do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2200 do 600.
 3. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Alma Mater nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Alma Mater może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. W ciągach komunikacyjnych typu korytarze i klatki schodowe, należy zachować ciszę. Jest to szczególnie ważne w bliskiej odległości kaplicy oraz oratorium. Kaplica jest miejscem modlitwy i kontemplacji.
 5. Każdy Gość Alma Mater jest zobowiązany do dbałości o porządek.
 6. Stwierdzone usterki Gość winien zgłosić niezwłocznie w recepcji domu rekolekcyjnego.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w tym e-papierosów.
 8. Złamanie powyższego zakazu obwarowane jest karą w wysokości 500 PLN.
 9. Dom Alma Mater wyposażony jest w system przeciwpożarowy. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się palenia otwartego ognia w pokojach domu rekolekcyjnego (świeczki, kadzidełka itp.). Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest także używanie w pokoju grzałki, żelazka elektrycznego, kuchenek, butli gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 10. Nieuzasadnione wywołanie alarmu pożarowego przy pomocy przycisku ROP, bądź wywołanie alarmu pożarowego przez nieprzestrzeganie zakazu palenia oraz przyjazd straży pożarnej obwarowane jest karą w wysokości 2500 PLN.
 11. Dom rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w Alma Mater będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Alma Mater przechowa te przedmioty przez jeden miesiąc.
 13. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia pokoju, łazienki i innych pomieszczeń obiektu nałożona zostanie kara pieniężna proporcjonalna do poczynionych szkód.
 14. Podobny tok postępowania będzie miał miejsce, w przypadku przywłaszczenia rzeczy należących do Alma Mater.
 15. Bez zgody zarządcy obiektu zabrania się na terenie domu rekolekcyjnego prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych.
 16. Na terenie domu rekolekcyjnego zabrania się organizacji imprez nieustalonych z zarządcą obiektu.
 17. Zgubienie elektronicznego klucza wraz z kluczem do pokoju gościnnego skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 zł.
 18. Uprasza się o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju oraz budynku.
 19. W przypadku grup zorganizowanych za wszystkich uczestników odpowiada w pełni organizator.

4. Zasady korzystania ze refektarza /stołówki/ i Jadłodajni „u Fratra”.

 1. Zabrania się wynoszenia ze refektarza zastawy stołowej.
 2. Po posiłku uprasza się o zwrot na wyznaczony wózek brudnej zastawy stołowej.
 3. Przestawienie stołów w refektarzu możliwe jest jedynie za zgodą kierownika kuchni.
 4. Osoby, które korzystają z posiłku, bez wcześniejszego jego wykupienia, zostaną obciążone kosztami wszystkich posiłków, wynikającymi z długości ich pobytu oraz w kwocie wnikającej z cen wyżywienia podanych na stronie https://almamater.oblaci.pl/index.php/koszty-pobytu-cennik/.
 5. W przypadku grup zorganizowanych zasady korzystania ze refektarza ustalane są indywidualnie.

5. Zasady korzystania kawiarenki.

 1. Zabrania się wynoszenia ze kawiarenki zastawy stołowej.
 2. Korzystając z kawiarenki należy zostawić po sobie porządek.
 3. Do dyspozycji Gości Alma Mater w kawiarence można korzystać z urządzeń znajdujących się na jej wyposażeniu: czajniki, ekspres, lodówka.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w kawiarence urządzeń nie stanowiących jej wyposażenia.

6. Zasady parkowania pojazdów.

 1. Parkowanie pojazdów dopuszczone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych.
 2. Parking na terenie Domu Rekolekcyjnego Alma Mater jest parkingiem niestrzeżonym.
 3. Dom rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

7. Zasady rozliczania pobytu.

 1. Dla osób fizycznych za pobyt wraz z wyżywieniem wystawiamy paragon fiskalny.
 2. Dla firm, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą itd. (zwanych dalej instytucją) za pobyt wraz z wyżywieniem wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny z numerem NIP.
 3. Fakturę VAT na podstawie paragonu wystawiamy jedynie w przypadku, jeżeli na paragonie został podany NIP instytucji i tylko na dane zgodne z tym numerem NIP.
 4. Jeżeli osoba fizyczna dokonująca płatności potrzebuje lub będzie potrzebować w późniejszym terminie fakturę VAT, zobowiązana jest do podania numeru NIP instytucji, na którą może być wystawiona faktura VAT. W przypadku nie podania numeru NIP przez osobę fizyczną, automatycznie zostanie wystawiony paragon bez numeru NIP, a to skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu w późniejszym terminie.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT do wystawionego wcześniej paragonu z numerem NIP, na podstawie którego będzie można wystawić fakturę, należy dostarczyć oryginał paragonu.
 6. W Alma Mater oraz w Jadłodajni „u Fratra”, która stanowi integralną część domu rekolekcyjnego, istnieje możliwość płatności gotówką, kartą oraz BLIK-iem.
 7. Dla stałych Gości istnieje możliwość uregulowania należności przy pomocy przelewu.

8. Postanowienia końcowe.

 1. Na terenie obiektu klasztornego, przy którym działa Dom Rekolekcyjny Alma Mater, znajduje się gospodarstwo rolne oraz pasieka. Ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi wejście na teren gospodarstwa i pasieki jest zabronione.
 2. Terenie obiektu klasztornego, przy którym działa Dom Rekolekcyjny Alma Mater, objęty jest całodobowym monitoringiem i rejestracją obrazu. Celem stosowania monitoringu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie klasztornym.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022.